Info

 • Prevádzkovateľ vydá vypálený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej sumy spotrebnej dane a ceny za poskytnuté služby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas v plechových pozinkovaných, poškodených nádobách, v plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu.
 • Pestovateľ je povinný odobrať destilát do svojich nádob.
 • Reklamácia pestovateľa je zásadne na mieste v priestoroch pálenice. Po prevzatí ovocného destilátu, zaplatení, opustení pálenice a neskôr sa reklamácie neprijímajú.
 • V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa.
 • Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto ako je určené pre zdržiavanie sa počas prevádzky výrobného zariadenia. V priestoroch pálenice je zakázané fajčiť.
 • Porušovanie prevádzkového poriadku pálenice a pokynov zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.
 • ...

Prosíme o dôkladné dodržiavanie hygienických nariadení!!! 

 • vstup do budovy len s rúškom!!! 

 • dezinfekcia rúk!

 • dodržiavanie odstupu 2 metre!

 • zdržiavanie sa v čakárni príp. vonku!