Prevádzkový poriadok

16.08.2010 00:00

Prevádzkový poriadok pestovateľskej pálenice

         Prevádzkovateľ pálenice vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonmi č. 105/2004, č.556/2004, č. 467/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z.z.

 

§1

 

            Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia ako základnú surovinu spracováva ovocie, ovocné a hroznové vína, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté prímesi. Túto službu poskytuje pestovateľom, spotrebiteľom a destiláty vyrába len z dovezenej suroviny (kvasu) nie z vlastných zdrojov.

 

§2

 

            Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podrobnosti o preberaní kvasu, odovzdávaní vyrobených ovocných destilátov, o spôsobe riešenia reklamácie a o spôsobe likvidácie výpalkov.

 

§3

 

            Pestovateľ, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá získala kvas vlastnou pestovateľskou činnosťou.

 

§4

 

            Výrobné obdobie na prevádzkovanie pálenice je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

 

§5

 

 1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí pestovateľov. Evidencia obsahuje meno a priezvisko, dátum, množstvo a druh kvasu. Prevádzkovateľ označí obaly menom pestovateľa.
 2. Prevádzkovateľ vedie evidenciu vyrobeného destilátu v prepočte na liter alkoholu (la).
 3. Pestovateľ môže za výrobné obdobie vypáliť 30 l.a t.j. 60 l  50% - ného ovocného destilátu.
 4. Pestovateľ platí za vypálený destilát spotrebnú daň z liehu, ktorá je stanovená zákonom vo výške 141,50 Sk za 1 l.a. - 100° liter a poplatok za poskytnuté služby pálenia podľa cenníka prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ vydá vypálený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej sumy spotrebnej dane a ceny za poskytnuté služby.

§6

 

 1. Prevádzkovateľ pálenice môže prijať kvas na spracovanie iba na základe písomnej žiadosti pestovateľa (vzor žiadosti u prevádzkovateľa) o výrobu ovocného destilátu. V žiadosti uvedie svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, množstvo kvasu a dátum odovzdania kvasu.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas v plechových pozinkovaných, poškodených nádobách, v plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu.
 3. Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä množstvo, chuť, vôňu, obaly v ktorých je kvas uložený, alebo či nie je kvas znehodnotený a nevhodný na pálenie.
 4. V prípade podozrenia, že kvas nie je kvalitný, odoberie vzorku do sklenenej nádoby a požiada pestovateľa, aby si dal vykonať rozbor kvasu. Ak pestovateľ odmietne dať si vykonať rozbor kvasu, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.
 5. Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu a prevádzkovateľ kontrolou zistil, že jeho spracovaním bude výdatnosť minimálna, poučí pestovateľa, že je v takomto prípade povinný zaplatiť tak ako by bolo pálenie vykonané z kvasu kvalitného v súlade s cenníkom.

 

§7

 

 1. Ak pestovateľ má menej ako je potrebné množstvo kvasu t.j. 250 l na naplnenie kotla, bude jeho kvas spracovaný, ak s ďaľším pestovateľom bude naplnené potrebné množstvo.
 2. Vypálené množstvo destilátu bude rozdelené pomerne k množstvu kvasu jednotlivých pestovateľov spojených na naplnenie kotla.
 3. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vypálený destilát, kontrolovať odmeranie množstva a stupňovitosti destilátu, ak o to požiada.
 4. Pestovateľ je povinný odobrať destilát do svojich nádob.

 

§8

 

            Reklamácia pestovateľa je zásadne na mieste v priestoroch pálenice. Po prevzatí ovocného destilátu, zaplatení, opustení pálenice a neskôr sa reklamácie neprijímajú.

 

 

 

§9

 

 1. V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa.
 2. Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto ako je určené pre zdržiavanie sa počas prevádzky výrobného zariadenia. V priestoroch pálenice je zakázané fajčiť.

 

§10

 

 1. Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné pomôcky.
 2. Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní udržiavať čistotu a poriadok. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre účely priameho požitia zákazníkov čistú a hygienicky nezávadnú pitnú vodu.

 

§11

 

Výpalky likviduje prevádzkovateľ podľa predpisov o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene poplatku za služby podľa cenníka prevádzkovateľa.

 

§12

 

            Porušovanie tohto prevádzkového poriadku pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.

 

§13

 

            Tento prevádzkový poriadok je záväzný a účinný od  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

V Bolešove,  dňa . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                     Bolešovská pálenica s.r.o.

              Ing. Ján Kristín